Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 1.03.2022

Послание за деня.

Важни събития ще ангажират вниманието ви. Кармични процеси в отношенията между вас и другите ще дадат своя резултат. Ще бъде внесен баланс там където има нужда. Вселената се интересува от нашите земни дела, дошло е време за проверка и хладен разум. Енергетиката на деня дава възможност за подписване на документи, споразумения, законност и ред. Равновесие в между човешките отношения. Бракове между кармични партньори, бъдеща тенденция за градеж и голямо развитие. Разводи могат да бъдат оформени като финални споразумения. На работа ще има задължения с които да се справите, добре е да държите документацията си в порядък. Помнете, че това което наблюдавате като резултат днес е в съответствие с вече извършени деяния. Възпитавайте сърцата си в безпристрастност. Учете ума си на критично и независимо мислене. Бъдете с ясна визия и разбиране за собствените си постъпки. Единствено така можете да работите за вашата положителна Карма и да въздействате на околните и на света. Ще бъде въздадена Справедливост за тези които я заслужават. Ще има динамика във всички сфери, много и различни неща ще се случат. Работа, задачи, срещи,печалби, любовни отношения, любовни триъгълници. Висшите сили ще съблюдават реда и зачитането на Вселенските закони. Главният закон днес е за баланса в най – важните сфери на живота ни. Правете добро и бъдете с чисто съзнание, така никога няма да сгрешите.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

Important events will engage your attention. Karmic processes in the relationship between you and others will pay off. A balance will be struck where needed. The universe is interested in our earthly affairs, it is time for a test and a cool mind. Energy of the day gives the opportunity to sign documents, agreements, legality and order. Equilibrium in human relationships. Marriages between karmic partners, future trend for  a great development. Divorces can be formed as final agreements. There will be obligations to deal with at work, it is good to keep your documentation in order. Remember that what you observe as a result today is in line with actions already taken. Educate your hearts in impartiality. Teach your mind to think critically and independently. Have a clear vision and understanding of your own actions. This is the only way you can work for your positive Karma and influence others and the world. Justice will be paid to those who deserve it. There will be dynamics in all areas, many different things will happen. Jobs, tasks, meetings, profits, love relationships, love triangles. The higher powers will observe the order and observance of the Universal Laws. The main law today is for balance in the most important areas of our lives. Do good and be pure in consciousness, so you will never make a mistake.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 276 - Today Page Visits: 2

Add Comment