Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 1.06.2021

Послание за деня.

Честит празник на всички които се чувстват деца!

Ще се наблюдава интересно градиране. Някои от вас ще трябва да продължат да вървят по пътя си, нищо, че това може да им тежи или да се питат кога ще свърши. Ще свърши когато си научите уроците и платите карма. Днес може да се сблъскате със ситуация в която искате да излезете от пътя който е начертан за вас. Това може да включва идея за веселие, забавление извън вашите законни взаимоотношения. За някои от вас това ще бъде дълга тенденция и начин на живот, включващ непрекъсната работа, забава, любовни романси. Може да има хора които днес ще направят план да се роди дете от такъв тип връзка, и това ще бъде щастливо събитие. Тези от вас които се намират в законни отношения ще трябва да се върнат там в крайна сметка. Карма казва, че имате още въпроси за разрешаване и път да вървите. Днес Вселената ще прати уроци които ще са важни и съдбоносни. Очите и ушите да са широко отворени. Духовността е най-дългия път който имате за вървене, и ще ви трябват поне 100 чифта обувки. Колкото повече се бунтувате, толкова повече затягате възела. Колкото повече слушате с разбиране, толкова повече растете. Таро ви дава послание, избора е ваш какво да правите с него!

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

Happy holiday to all who feel like children!

An interesting grading will be observed. Some of you will have to keep going, even it may weigh on them or wonder when it will end. It will end when you learn your lessons and pay your karma. Today you may face a situation in which you want to get out of the way that is designed for you. This may include an idea for fun, entertainment outside of your legal relationship. For some of you, this will be a long trend and lifestyle, including constant work, fun, love romances. There may be people today who will make a plan to have a child from this type of relationship, and it will be a happy event. Those of you who are in a legal relationship will have to go back there eventually. Karma says you have more questions to resolve and a way to go. Today the universe will send lessons that will be important and fateful. Keep eyes and ears wide open. Spirituality is the longest path you have to walk, and you will need at least 100 pairs of shoes to do it. The more you rebel, the more you tighten the knot. The more you listen with understanding, the more you grow. Tarot gives you a message, the choice is yours what to do with it!

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 538 - Today Page Visits: 1

Add Comment