Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 11.12.2021

Послание за деня.

Денят ще бъде динамичен. На фокус ще бъдат партньорствата и съюзите. Очаквайте движение в личен план и на работа, развитие за всичко което може да се прояви като сключване на договор, нова сделка, повишение, нова идея за развитие. Ще бъдат неща които избирате с душите си и обичате. В личните отношения очаквайте силна връзка във вече създадени партньорства, любовни афери в които има силна притегателна връзка. Ще има романтика и страсти, приключения. Денят ще бъде пълен със задачи, може да завършите една и да започнете друга, нова или по – голяма. Финансови постъпления ще ума и успехи като плод на усилията ви. Търсещите партньор днес могат да намерят специален човек за себе си и да се влюбят. Дамите да не забравят, че е добре да избират из между тези мъже които вече са ги избрали. Тези от вас които не живеят по този вселенски закон, могат и днес да търсят и избират, но резултатът да е различен. Използвайте енергията на деня да увеличите ресурсите си и да намерите това което душата ви търси.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will be dynamic. The focus will be on partnerships and alliances. Expect personal and work movement, development for everything that can manifest itself as a contract, a new deal, a promotion, a new idea for development. There will be things you choose with your souls and love. In personal relationships, expect a strong relationship in already established partnerships, love affairs in which there is a strong attraction. There will be romance and passions, adventures. The day will be full of tasks, you can complete one and start another, new one or bigger. Financial income will come and succeed as a result of your efforts. Seeking a partner today can find a special person for themselves and fall in love. Ladies should not forget that it is good to choose between those men who have already chosen them. Those of you who do not live by this universal law can still seek and choose, but the result will be different. Use the energy of the day to increase your resources and find what your soul is looking for.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 590 - Today Page Visits: 1

Add Comment