Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 12.10.2021

Послание за деня.

Денят ще бъде важен и кармичен. Имате възможност да се преборите с големи трудности и да започнете наново, чисто начало, без тежести и тъга. Трудните времена приключват, кармата е платена, много сте работили и вселената дава шанс за нов и различен живот. Ще трябва да се преборите със себе си и страховете си, да преживеете кризата на душата. Да излезете извън зоната си на комфорт и да разберете, че това което отдавна се разпада около вас е с причина. Ако отдавна сте самотни и потиснати, живеете в непрекъснат страх от промени, дошло е време да започнете на чисто. Да се качите в горно ниво, с ясното съзнание, че в живота има загуби и победи, и да се научите да приемате всичко, докато продължавате напред. Ако отношенията ви се рушат, дошло е време да се запитате, направихте ли всичко което можахте, ако сте направили, време е за промяна. Денят дава възможност да започнете да строите нова реалност в живота си, дори да ви се струва невъзможно или нереално. Висшите сили ще помогнат и ви подкрепят, бъдете активни, това е ключа.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will be important and karmic. You have the opportunity to overcome great difficulties and start a new, a clean start, without burdens and sadness. Hard times are over, karma is paid, you have worked hard and the universe gives a chance for a new and different life. You will have to overcome yourself and your fears, to experience the crisis of the soul. Get out of your comfort zone and realize that what has long been falling apart around you has a reason. If you have long been lonely and depressed, living in constant fear of change, it’s time to start fresh. Climb to the top, with the clear awareness that there are losses and victories in life, and learn to accept everything as you move forward. If your relationship is falling apart, it’s time to ask yourself if you did everything you could, if you did, it’s time for a change. The day gives you the opportunity to start building a new reality in your life, even if it seems impossible or unreal. Higher powers will help and support you, be active, that’s the key. Regards, Freya

 

 

Total Page Visits: 520 - Today Page Visits: 2

Add Comment