Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 14.08.2021

Послание за деня.

Днес може да очаквате движение в доста сфери на живота. Тайна може да бъде разкрита и да донесе ясно знание променящо курса на събитията. Може да се осъществи силна връзка между хора които силно се привличат и да има експлозия от емоции. Ярки събития свързани с обучение, специализация, назначение на експертно ниво. Любовна връзка, силен заряд и магнетизъм. Дамите може да бъдат изкушени от партньор със присъствие и харизма. Ще има възможност за постижения в работата, стремежи и конкуренция. Енергията ще се движи от търпение и пасивност до експресия и его. Крайностите ще се слеят и ще донесат интересни събития и човешки реакции. Ще има хора, които днес ще бъдат мъдри наблюдатели и ще съберат много полезна информация. Денят е много подходящ за енергийни ритуали.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

Today you can expect movement in many areas of life. A secret can be revealed and bring clear knowledge that changes the course of events. There can be a strong connection between people who are strongly attracted and there can be an explosion of emotions. Bright events related to training, specialization, appointment at the expert level. Love affair, strong charge and magnetism. Ladies can be tempted by a partner with presence and charisma. There will be an opportunity for achievements in work, aspirations and competition. Energy will range from patience and passivity to expression and ego. The extremes will merge and bring interesting events and human reactions. There will be people today who will be wise observers and gather a lot of useful information. The day is very suitable for energy rituals.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 843 - Today Page Visits: 1

Add Comment