Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 18.02.2022

Послание за деня.

Любовта и романтиката ще витаят във въздуха. Може да срещнете нова вълнуваща история която да доведе до бъдещо партньорство. Може да получите искрено предложение което да промени живота ви. Може да сключите брак. Или да подпишете договор за работа която харесвате. Обърнете внимание на баланса в отношенията си, какво давате и какво ви дават. Не бъдете егоисти, и дайте на близките си мил жест, топла дума, емпатия и съпричастност. Може да получите подарък от някой, от близък, от любим или от съдбата. Енергетиката ще помогне за хармонизиране на лични и служебни отношения, споразумения, контракти. Спазвайте правилото да съблюдавате това под което се подписвате, с мастило или с думи. Работещия бизнес ще има успех. Създадени трайни или официални отношения могат да преминат в горно по – високо ниво. Радвайте им се.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

Love and romance will be in the air. You may come across an exciting new story that will lead to a future partnership. You can receive a sincere offer that will change your life. You can get married. Or sign a contract for a job you like. Pay attention to the balance in your relationship, what you give and what they give you. Do not be selfish, and give your loved ones a kind gesture, a warm word, empathy. You can receive a gift from someone close, loved one or destiny. Energy will help harmonize personal and business relationships, agreements, contracts. Follow the rule to follow what you are signing, in ink or in words. A working business will succeed. Established lasting or formal relationships can move to a higher level. Rejoice in them.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 1010 - Today Page Visits: 2

Add Comment