Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 23.06.2021

Послание за деня.
 
Денят ще предлага активност навсякъде навън в обществото и в социалните мрежи. Може да излезете на разходка, да отидете на заведение или на концерт, музей, обществено събитие и това ще ви донесе много нови и полезни контакти. Ще има динамика в общуването, публични изяви и много разговори. Може да срещнете нова любов и общуването да започне интересно, интелектуално. Възможно е да се влюбите в ума на човека и това ще бъде прекрасно. Ще бъде важно как ще ви приеме обществото, погрижете се да изглеждате представително и да съобразявате темите на които ще се говори. Тези от вас които ще имат нужда да търсят съвет или правна консултация, ще намерите правилните хора до които да се допитате. Днес може да намерите информацията която търсите от доста време. Колегите Рунолози могат да вземат Руна Ансуз със себе си през деня, енергията ще ги води. Онлайн бизнеса ще има подем, активност и възможност да изпъкне.
 
Поздрави, Фрея 🌠
 
Message for the day.
 
The day will offer activity everywhere in society and on social networks. You can go for a walk, go to a restaurant or a concert, museum, public event and this will bring you many new and useful contacts. There will be dynamics in communication, public appearances and many conversations. You can meet a new love and communication begins interestingly, intellectually. It is possible to fall in love with the human mind and it will be wonderful. It will be important how the society will accept you, make sure you look representative and take into account the topics that will be discussed. Those of you who will need to seek advice or legal advice will find the right people to consult. Today you can find the information you have been looking for for a long time. Fellow Runologists can take Runa Ansuz with them during the day, the energy will guide them. Online business will have a boom, activity and opportunity to stand out.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Page Visits: 487 - Today Page Visits: 2

Add Comment