Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 24.02.2021

Послание за деня.

Денят ще бъде важен в доста аспекти и направления. Ще засяга Кармични въпроси, семейството, рода, важни трансформации и въпросите свързани с институции. Може да не ви е лесно и да вървите по пътя си като усещате ограничения, и това е така, защото се движите по него тъй като ви е даден по кармични причини. Засяга не само вас, но и род, семейство и децата ви. Бъдете отворени днес да слушате знаците на съдбата, ще има значение какво се случва или не. Ще ви бъде показано кой е пътя по който вървите, и в това има смисъл, дори вие да не го разбирате! Докато дойде промяна, ще има пауза. Относно документи и инстанции, постъпвате по изискания ред. Не забравяйте, че тук са намесени Силите контролиращи линиите на съдбата и това което се случва е част от живота ви към този момент. Вървейки по него изплащате родова и лична Карма което винаги води до освобождаване и регенерация.

Поздрави, Фрея 💕

Message for the day.

The day will be important in many aspects and directions. It will address Karmic issues, family, roots, important transformations and issues related to institutions. It may not be easy for you to walk your path when you feel limitations, and this is because you are moving on it because it was given to you for karmic reasons. It affects not only you, but also your family and children. Be open today to listen to the signs of destiny, it will matter what happens or not. You will be shown which path you are on, and that makes sense, even if you don’t understand it! There will be a pause until change comes. Regarding documents and instances, you follow the required procedure. Remember that the Forces controlling the lines of destiny are involved here and what is happening is a part of your life at that moment. Walking on it you pay family and personal Karma which always leads to liberation and regeneration.

Regards, Freya 💕

Total Page Visits: 546 - Today Page Visits: 1

Add Comment