Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 24.10.2021

Послание за деня.

Денят ще бъде подвластен на Один, авторитетите, бащите. Ред, стабилност, организация и подреденост са важни и управляват събитията. Ще се говори за власт, институции, държавни дела и комуникация с тях. Предстои решаване на големи въпроси със значителен мащаб. Въпросите могат да са свързани с работа, финанси, изпити, училища и университети, съдебни дела, сделки. Ключа е в комуникацията между властта и подчинените. Всякакви видове проучвания, изследвания, документация, речи, гласност ще бъдат в светлината на прожектора. Говорете за всички възможни въпроси които ви интересуват и ще чуете това което ви трябва. В семеен план, там където има лидерска позиция на мъжа ще се наблюдава неговата стабилна позиция. Императора ще се действа умно и стратегически за да запази дома си цял и спокоен.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.
 
The day will be subordinated to Odin, the authorities, the fathers. Order, stability, organization  are important and manage events. We will talk about power, institutions, state affairs and communication with them. Large issues of considerable scale are to be resolved. Questions can be related to work, finances, exams, schools and universities, lawsuits, deals. The key is in the communication between the government and the subordinates. All kinds of studies, research, documentation, speeches, publicity will be in the spotlight. Talk about all the possible questions that interest you and you will hear what you need. In the family plan, where there is a leading position of the man, his stable position will be observed. The emperor will act wisely and strategically to keep his home safe and sound.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
 
 
 
Total Page Visits: 684 - Today Page Visits: 1

Add Comment