Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 25.07.2021

Послание за деня.

Денят ще бъде топъл и пълен с обич, важен и значим в отношенията между хората. Топли семейни отношения, любов и грижа към близките. Приятелство и емпатия, искреност и чисти намерения към любимия. Жест на добрина и жертвоготовност, прошка и състрадание. Рестарт в отношенията в които единия е бил зависим, подчинен. Руната на Один дава ново начало, смърт за това което е изживяно, изпразнено от съдържание. Също дава ново ниво в отношенията, извисено, различно, хармония и шанс за нови балансирани отношения. Денят е подходящ да обърнете повече внимание на домашните си любимци, да им дадете обич и грижа.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will be warm and full of love, important and significant in human relationships. Warm family relationships, love and care for loved ones. Friendship and empathy, sincerity and pure intentions towards the beloved. A gesture of kindness and sacrifice, forgiveness and compassion. A restart in a relationship in which one was dependent, submissive. Odin’s rune gives a new beginning, death for what has been experienced, emptied of content. It also gives a new level in the relationship, elevated, different, harmony and a chance for new balanced relationships. The day is suitable to pay more attention to your pets, to give them love and care.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 473 - Today Page Visits: 1

Add Comment