Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 26.05.2021

Послание за деня.

Денят ще ви донесе възможност за пречистване и промяна. В енергията на Кървавата Луна и Лунното затъмнение е добре днес да изхвърлите от живота си всичко от което вече нямате нужда. Остарели модели на поведение, отношения с хора които отдавна носят само болка и страдание, особено там където има агресивни отношения, това трябва да си отиде. Днес напрежението може да ескалира и ще бъде важно да не провокирате допълнително неразбирателство. Лунните затъмнения принципно правят хората неспокойни, действайте дипломатично. Важно е промяната да дойде във вас, и да кажете не на всички тези неща които държите в живота си, а тяхното време е изтекло. Смъртта е празна холограма, Висшите сили вече нямат ресурс да поддържат определени неща в живота ви, и те няма да се случват без тяхната подкрепа. Време е да пуснете болката и да се излекувате. Бъдете мъдри и стойте там където сте защитени, там където чувствате, че сте приети и под крилото на по-силните от вас. Всичко което е хаос и без ред ще бъде поправено и подредено, ще има промени и те ще създадат правилни условия, нещата да бъдат по-добри.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will bring you the opportunity for purification and change. In the energy of the Blood Moon and the Lunar Eclipse, it is good today to throw out of your life everything you no longer need. Outdated patterns of behavior, relationships with people who have long brought only pain and suffering, especially where there are aggressive relationships, this should go away. Today, tensions may escalate and it will be important not to provoke further misunderstandings. Lunar eclipses generally make people restless, act diplomatically. It is important that the change comes in you, and you do not keep things that you hold in your life, but their time is up. Death is an empty hologram, the Higher Powers no longer have the resources to maintain certain things in your life, and they will not happen without their support. It’s time to let go of the pain and heal. Be wise and stay where you are protected, where you feel accepted and under the wing of those stronger than you. Everything that is chaos and disorder will be fixed and arranged, there will be changes and they will create the right conditions, things will be better.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 553 - Today Page Visits: 1

Add Comment