Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 28.02.2022

Послание за деня.
 
Важни кармични въпроси ще се решават, вземете от енергетиката на деня и ще имате успехи. Ще касае повтарящи се ситуации или такива с голяма продължителност и цикличност. Можете да направите пробив някъде. Ще има динамика и пътувания, свързани с лични отношения, работа, кариерно развитие. Повишаване на статус, заплата, печалби. Пуснете тото, или участвайте в лотария. Доходни сделки и отворен път за всичко което планувате. Някои въпроси ще имат дългосрочно развитие, други ще се решат в рамките на деня. Ще има страст и желание за откриване на нови възможности, влюбване, емоции. Ще има признания, истини ще излязат на повърхността. Ще има предложения за брак, нов стимул в отношенията, възможност за друго ниво. Денят ще бъде много продуктивен, останете чуващи, виждащи и активни. Има какво да научите в кармичен план. Тези от вас които не разбират събитията около себе си, ще останат в циклични кармични възли без решение, към момента. Тези които успеят ще преминат в горно ниво.
 
Поздрави, Фрея 🌠
 
 
 
Message for the day.
 
Important karmic issues will be resolved, take from the energy of the day and you will succeed. It will be recurring situations or those with a long duration and cyclical nature. You can make a breakthrough somewhere. There will be dynamics and travels related to personal relationships, work, career development. Raising status, salary, profits. Participate in the lottery. Profitable deals and an open path for everything you plan. Some issues will have long-term development, others will be resolved within the day. There will be passion and desire to discover new opportunities, falling in love, emotions. There will be confessions, truths will come to the surface. There will be proposals for marriage, a new stimulus in the relationship, an opportunity for another level. The day will be very productive, stay listening, seeing and active. There is something to learn in karmic terms. Those of you who doed not understand the events around you will remain in cyclical karmic knots without a solution for the time being. Those who succeed will move to the upper level.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
Total Page Visits: 823 - Today Page Visits: 1

Add Comment