Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 29.06.2021

Послание за деня.

Денят ще предлага време за подготовка на бъдещи планове и задачи. Трябва да помислим преди да действаме, може дори да сме на кръстопът. Няколко възможности от които да изберете, да има нужда от обсъждане и дискусия за несъгласувани действия. В личните отношения може да се наложи да разисквате бъдещо развитие, кой на какъв път стои. Ако това е творчески проект или интелектуална работа ще има нужда да премислите посоката си на развитие. Ако има нужда да пътувате, може да трябва да го обсъдите, другите около вас може да не са съгласни. Шанса ще е на ваша страна, важно е да имате яснота в целите си. Ако чакате отговор за нещо, ще има обсъждане по темата и това може да определи нов курс на събитията. Днес е важно да действате с ум и да бъдете пластични.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will offer time to prepare future plans and tasks. We need to think before we act ,we may even be at a crossroads. Several options to choose from, need to discuss  inconsistent actions. In personal relationships, you may need to discuss future developments,  which path. If it is a creative project or intellectual work you will need to rethink your direction of development. If you need to travel, you may need to discuss it, others around you may disagree. The chance will be on your side, it is important to have clarity in your goals. If you are waiting for an answer to something, there will be a discussion on the topic and this may set a new course of events. Today it is important to act with the mind and be flexible.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 744 - Today Page Visits: 1

Add Comment