Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 30.12.2021

Послание за деня.

Колелото на съдбата отваря портал за бъдещи събития и процеси. Висшите сили дават ресурси за завършване на стари задачи и преминаване в следващият етап. Ще бъдете под тяхна защита. Задачите върху които можете да се фокусирате днес и следващия месец имат важен и кармичен характер. Подава ви се шанс, който според Вселената е вашият, възможно най – добрия за вас, и ако не го хванете, ще трябва да чакате нов портал с нова възможност, за която никой не ви обещава, че ще бъде толкова добра. Всичко се променя, и всичко е вярно само и единствено за времето в което се случва. Не съм го казала аз, това са думи на Айнщайн. Задачите които можете да довършите и нещата върху които да се фокусирате: -Къде се намирам и къде искам да бъда? -Какво в моето развитие има нужда от растеж? -Какво в личните ми отношения може да ми помогне да бъда щастлив и да обичам повече? -Какво е това което ми помага да имам растеж на работа и в кариерата? -Приемам ли шансовете които Вселената ми изпраща, ако Да, Аз съм благодарен и се развивам. -Ако не ги приемам, защо живея в енергията на Отшелник и оставям живота да тече покрай мен, но не и за мен? Въпросите са много. Днес може да срещнете нова любов и това да бъде вашият човек, пратен от съдбата, да създадете трайни отношения и брак. Може да получите повишение на работа и това ще бъде заслужено. Годината си отива, Колелото се върти, нови нишки се заплитат. Вие сте част от процеса, шарката ще ви заплете, искате или не искате. Останете свързани с нея и бъдете активни за да преминете нагоре.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.
 
The wheel of fortune opens a portal for future events and processes. The higher powers provide resources to complete old tasks and move on to the next stage. You will be under their protection. The tasks you can focus on today and next month are important and karmic. You are given a chance that the universe thinks is yours, the best possible for you, and if you don’t catch it, you’ll have to wait for a new portal with a new opportunity that no one promises will be so good. Everything changes, and everything is true only for the time in which it happens. I did not say that, these are Einstein’s words. The tasks you can complete and the things you can focus on:
-Where am I and where do I want to be?
-What in my development needs growth?
-What in my personal relationships can help me be happy and love more?
-What is it that helps me have a career and career growth?
-Do I accept the chances that the universe sends me, if Yes, I am grateful and evolving.
-If I do not accept them, why do I live in the energy of the Hermit and let life flow past me, but not for me? There are many questions. Today you can meet a new love and it will be your man, sent by destiny, to create lasting relationships and marriage. You can get a job promotion and it will be deserved. The year goes by, the wheel spins, new threads become entangled. You are part of the process, the pattern will entangle you, like it or not. Stay connected to it and be active to move up.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
Total Page Visits: 1127 - Today Page Visits: 1

Add Comment