Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 5.01.2022

Послание за деня.

Човек сам създава благодат в живота си, труди се, постига ниво след ниво и Висшите Сили винаги стоят зад гърба му и помагат. Практически умения се трупат с опит и обучения и така се постига успех в кариерата и материалната сфера. Любовта е работа, и учи на взаимност. Показва пътя към споделените мечти с любим човек, размива границите на егото и прави възможно сливането на две души в едно. Колкото повече човек се труди в живота си, толкова повече расте и печели. Добри сделки, нови възможности за развитие във всички сфери на живота. Намира си нова работа и е оценен заради професионализма си, постига го чрез усъвършенстване, мотивиран е и Вселената строи пътища за успех. Всеки човек е Маг в живота си и създава собствената си реалност, такава каквато я вижда. Такава каквато мисли, че му трябва. Такава, от която има нужда.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

Man creates grace in his life, works hard, achieves level after level and the Higher Powers always stand behind him and help. Practical skills are accumulated with experience and training ,success in career and material sphere is achieved. Love is work, and it teaches reciprocity. It shows the way to shared dreams with a loved one, blurs the boundaries of the ego and makes it possible to merge two people into one. The more one works in one’s life, the more one grows and earns. Good deals, new opportunities for development in all spheres of life. He finds a new job and is appreciated for his professionalism, achieves it through improvement, is motivated and the universe builds paths to success. Every person is a Mage in his life and creates his own reality as he sees it. The way he thinks he needs it. One that is needed.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 474 - Today Page Visits: 1

Add Comment