Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 5.04.2021

Послание за деня.

Денят ще възможност за развитие в установявени норми и правила. Някои от вас ще бъдат учители, други ученици и ще е важно кой къде и какво научава. В личните отношения може да се замислите по въпроса за съвместимост, до колко се допълвате като фундаментални разбирания за живота. Бизнеса може да очаква изпитания и проверки. Някои от вас може да държат изпит днес, да получат нова квалификация, документи за правоспособност. Учителите ще е добре да се замислят кой и кое ги е възкачило на тази позиция и какво ги управлява. Имат ли достатъчно ценз да преподават или е суета.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.
 
The day will be an opportunity for development in established norms and rules. Some of you will be teachers, others students, and it will be important who learns, where and what. In personal relationships, you can think about the question of compatibility, are you in a good place  as fundamental understandings of life. Businesses can expect trials and inspections. Some of you may take an exam today, get a new qualification, qualification documents. It will be good for teachers to think about who and what has elevated them to this position and what governs them. Do they have enough qualifications to teach or is it vanity.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Page Visits: 528 - Today Page Visits: 1

Add Comment