Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 5.07.2021

Послание за деня.

Денят ще бъде Магичен и Кармичен. Вземете този ден за медитация, духовна работа и съзерцание. Големите цели и амбиции ги оставете за утре или друг ден, днес е добре да изчакате и да се огледате. Направете си преценка, колко от това което обмисляте е актуално и вярно. Не позволявайте на страхове и заблуди да определят курс на бъдещи събития, тъй като има неща от голяма важност които още не са се случили. Висшите сили разместват пластове по пътя ви. В личните отношения в които има тайни, скрити неща и живеете само с усещане, че нещо не е както трябва, дайте време и не бързайте. На работа, ползвайте деня за рутинни задачи, не е времето за важни сделки. Движете се по най-малкото съпротивление, и утре е ден. Разчитайте на интуицията си, ако я чувате и игнорирайте въображение което може да ви подвежда.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The day will be Magical and Karmic. Take this day for meditation, spiritual work and contemplation. Leave the big goals and ambitions for tomorrow or another day, today it is good to wait and look around. Judge how much of what you are considering is relevant and true. Do not allow fears and delusions to set a course for future events, as there are things of great importance that have not yet happened. Higher powers shift layers in your path. In personal relationships where there are secrets, hidden things and you live only with the feeling that something is not right, give time and do not rush. At work, use the day for routine tasks, not the time for important deals. Move at the slightest resistance, and leave the big things for tomorrow . Rely on your intuition if you hear it and ignore the imagination that can mislead you.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 440 - Today Page Visits: 2

Add Comment