Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 7.01.2022

Послание за деня.

Пътя към светлината е пътя към опознаване на самия себе си. Когато имаш силата да бродиш в своята дълбочина и да откриваш най-тъмните си места. Не стой там дълго, изчисти паяжините, подреди мрачните спомени, сложи ги в кутия, сложи и табелка „Минал опит“ и запали свещ за да дойде светлина. Благодари за това през което си преминал, защото те е направило това което си днес. Отваряй тази кутия, само когато имаш нужда да се заземиш и да си припомниш кой си и от къде идваш. Излез навън, излез извън себе си, виж живота и му се зарадвай. Направи нещо ново, запали искрата в себе си, ще има в какво да преоткриеш себе си. Ще има в кого или в какво да се влюбиш. Намери своите таланти, хоби, любима книга, започни да твориш и да рисуваш деня си. Имаш четка и боички, те са твоите ръце и идеи. Направи това на което ще се радваш, и виж как живота тече и минава през теб със живителната си сила да създава.

Поздрави, Фрея 🌠

Message for the day.

The path to light is the path to self-knowledge. When you have the power to wander in your depths and discover your darkest places. Don’t stay there long, clear the cobwebs, arrange the gloomy memories, put them in a box, put a „Past Experience“ sign and light a candle for light to come. Thank them for what you went through because it made you what you are today. Open this box only when you need to ground yourself and remember who you are and where you come from. Get out, get out of yourself, see life and enjoy it. Do something new, ignite the spark in yourself, there will be something to rediscover yourself. There will be someone or something to fall in love with. Find your talents, hobbies, favorite book, start creating and painting your day. You have a brush and paints, they are your hands and ideas. Do what you will enjoy, and see how life flows and passes through you with its life-giving power to create.

Regards, Freya 🌠

Total Page Visits: 686 - Today Page Visits: 1

Add Comment