Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Карта за деня 8.10.2021

Послание за деня.
 
Денят ще бъде под наблюдението на Висшите Сили. Можете да започнете да развивате нова идея, нови отношения, знания. Ако търсите работа, и не сте достатъчно квалифициран за позицията, може да бъдете наети, стига да притежавате уникално и различно мислене. В личните отношения може да срещнете нова любов и този човек да ви е изпратен от вселената. Безгрижие и свобода в постъпките и мисленето ще се наблюдава, детинско разбиране за света. Някои от вас ще търсят информация, която изобщо няма да могат да ползват. Ако сте на изпит, късмета може да ви помогне. В отношенията в които има трудности и не говорите на един език, ще е добре да се помисли за консулт или помощ. Висшите сили ще дадат знаци за големи неща, като път и развитие на вашите деца, контракти и комуникация на лично, професионално и юридическо ниво. Внимавайте как говорите и какви думи ползвате, стойте в страни от глупашки постъпки и необмислени действия.
 
Поздрави, Фрея 🌠
 
 
 
Message for the day.
 
The day will be under the supervision of the Higher Powers. You can start developing a new idea, new relationships, knowledge. If you are looking for a job, and you are not qualified enough for the position, you can be hired, as long as you have a unique and different mindset. In personal relationships you can meet a new love and this person is sent to you from the universe. Carelessness and freedom in actions and thinking will be observed, a child’s understanding of the world. Some of you will be looking for information that you will not be able to use at all. If you are on an exam, luck can help. In relationships where there are difficulties, it would be good to consider counseling or assistance. Higher powers will give signs of great things, such as the path and development of your children, contracts and communication on a personal, professional and legal level. Be careful how you speak and what words you use, stay away from stupid and reckless actions.
 
Regards, Freya 🌠
 
 
 
Total Page Visits: 796 - Today Page Visits: 1

Add Comment